فیلم تست بارگذاری دینامیکی نرده شیشه ای

ارسال توسط:oxidal

در این فیلم تست مقاومت شیشه های نرده شیشه ای در برابر بار دینامیکی نمایش داده شده است.

منبع:Logli Massimo