بررسی موارد ایمنی مربوط به اجزای مختلف ساختمان مانند نمای شیشه

ضوابط ایمنی ساختمان‌ها

الف) ضوابط و مقررات ايمنى سازمان در مرحله طراحى

1-    ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از يكديگر با توجه به نوع كاربرى

 ١-١- جايگاه هاى سوخت از قبيل عرضه بنزين و گاز محل استقرار مخازن حداقل هفت متر فاصله از پـلاك هـاىمجاور و معبر عمومي رعايت گردد و ابعاد پلاك جايگاه با توجه به اين مورد در نظر گرفته شود.

٢-١- عدم احداث ساختمان ها با كاربرى: سينما، سالن اجتماعات، مدارس،مساجد و اماكن پرجمعيت از اين قبيـل درمجاورت جايگاه هاى سوخت.

٣-١- پلاك هاى مجاور در جايگاه هاى سوخت تا ارتفاع دو طبقه روى پيلوت بلامانع و به ازاى هـر طبقـه افـزايشارتفاع نسبت به دو طبقه روى پيلوت بلامانع و به ازاى هر طبقه افزايش ارتفاع نسبت بـه دوطبقـه روى پيلـوت عقـبنشيني سه متر در ضلع مجاورت جايگاه سوخت رعايت و يا ديوار مجاور جايگاه، بدون هيچگونه روزنه و داكت با جبههباز بطرف جايگاه سوخت و تأمين ايستائي بر حسب تحمل فشار٧كيلوگرم بر سانتيمتر مربع (٧ اتمـسفر فـشار ناشـي ازانفجار گاز مواد نفتي) در نظر گرفته شود

2- ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمان (تعداد طبقـات روى پيلـوت ) و عـرض ترافيكـى گـذرها اطراف پلاك

حداكثر ارتفاع

عرض ترافيكى گذر

رديف

دو طبقه روى پيلوت

كمتر از ٦ متر

 ٢١

سه طبقه روى پيلوت

٦ متر

 ٢٢

چهار طبقه روى پيلوت

٨ مترى

 ٢٣

پنج طبقه روى پيلوت

١٠ متر

 ٢٤

شش طبقه روى پيلوت

١٢ متر لغايت ٢٢ (بن بست)

 ٢٥

محدوديت ندارد

١٢ متر و بيشتر (بن باز)

 ٢٦

محدوديت ندارد

٢٢متر و بيشتر (بن بست)

 ٢٧

3-ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطرارى

 ١-٣- حداكثر ارتفاع ساختمان ٣٠ متر يا ٩ طبقه روى پيلوت دستگاه پله اصلي بعنوان دستگاه پله اضطرارى مد نظرقرار گيرد، به نحوى كه دستگاه پله از ايستگاه مشترك ورودى واحدها و آسانسور در طبقات كاملاً جداسازى گردد.

مساحت ايستگاه مشترك (سه متر مربع+ يك متر مربع× تعداد واحدها در طبقه) با مصالح سـاختماني و درب ايزولـهدود خود بسته شو جداسازى گردد.

٢-٣- از ارتفاع بيش از ٣٠ متر يا بيشتر از ٩ طبقه روى پيلوت ضرورى است دو دستگاه پله بنحـوى در نظـر گرفتـهشود كه در طبقات به يكديگر راه داشته باشند يكي از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پلـه ديگـر و در ضـلع مجـورفضاى آزاد بوده و ره در ايزوله دود خود بسته شو مجهز گردد.

3-3-    ساختمان هاى با ٣ طبقه روى پيلوت و هر طبقه شامل ٨ واحد، ساختمان هاى با ٤ طبقـه روى پيلـوت و هـرطبقه شامل ٦ واحد و ساختمان هاى با ٥ طبقه روى پيلوت و هر طبقه شامل ٣ واحد و سـاختمان هـاى ٦ طبقـه روىپيلوت و بيشتر حتي با يك واحد در هر طبقه مشمول بند ١-٣ مي شوند.

٤-٣- براى ساختمان هاى خاص طبق نظر كارشناس سازمان آتش نشاني.

٥-٣- حداقل تعداد خروجي هاى مورد نياز براى فضاى هاى بزرگ (سالن اجتماعات، سـينماها و غيـره) و همچنـينحداقل عرض خروجي ها مطابق جدول زير محاسبه گردد:

تع داد اش غال كننــدگان (نفر)

تعداد خروجى

١ تا ٥٠

 ١

٥١ تا ٥٠٠

 ٢

٥٠١ تا ١٠٠٠

 ٣

١٠٠١ تا ٢٠٠٠

 ٤

٢٠٠١ تا ٤٠٠٠

 ٥

٤٠٠١ تا ٧٠٠٠

 ٦

٧٠٠٠ تا ١١٠٠٠

 ٧

تعداد اشـغال كننـدگان(نفر)

عرض خروجى

١تا ٥٠

 ٨٠ cm

٥١ تا ١١٠

 ٩٠ cm

١١١ تا ١٧٠

 ١٠٠ cm

١٧١ تا ٢٢٠

 ١١٠ cm

٢٢١ تا ٢٤٠

 ١٢٠ cm

٢٤١ تا ٢٦٠

 ١٣٠ cm

٢٦١ تا ٢٨٠

 ١٤٠ cm

٢٨١ تا ٣٠٠

 ١٥٠ cm

٣٠١ تا ٣٢٠

 ١٦٠ cm

٣٢١ تا ٣٤٠

 ١٧٠ cm

 در ضمن دستگاه پله اضطرارى علاوه بر دستگاه پله اصلي براى سالن اجتماعات با ظرفيـت بـيش از يـك صـد نفـر،سينما ها، بيمارستان ها، هتلها، … ضرورى مي باشد.

٦-٣- در يك ساختمان با كاربرى مختلف( مسكوني، تجارى، دفتر كار…) ضرورى است از نظر ايمني، دسـتگاه پلـهمسكوني مستقل از دستگاه پله كاربرى هاى ديگر در نظر گرفته شود.

٧-٣- راه دسترسي به انبار تجارى واقع در زيرزمين، از انتهاى انبارى غير مجاز مي باشـد و مقتـضي اسـت از داخـلواحد تجارى با فاصله حداكثر ٢/١ متر از معبر عمومي و ترجيحاً بطور مستقل از برگذر در نظر گرفته شود.

4-ضوابط مربوط به آسانسور

١-٤- آسانسور خارج از مركز دستگاه پله طراحي گردد.

٢-٤- چاه آسانسور تا روى فوندانسيون ساختمان  امتداد يابد و يا در صـورت قـرار داشـتن فـضاى آزاد زيـر چاهـكآسانسور يك ستون زير ضربه گيرهاى چاهك با تأمين ايستائي پنج هزار نيوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.

٣-٤- ابعاد مفيد چاه آسانسور حداقل ١٥٠ × ١٥٠ سانتيمتر باشد.

4-4-    در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسيسات قرار نگيرد.

٥-٤- در نظر گرفتن اطاق مستقل براى موتورخانه آسانسور، دريچه به ابعاد حداقل ٨٠ × ٦٠ سانتيمتر زير كف موتور خانه روى ديوار جانبي با بازشو به بيرون.

٦-٤- هر گونه بازشو (روزنه، دريچه) به چاه آسانسور بجز در ورودى به چاه و دريچه مورد بند ٥-٤ غير مجاز است.

٧-٤- رعايت كليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.

5- ضوابط مربوط به رمپ پاركينگ

 ١-٥- شروع رمپ با ٥/٢ متر فاصله از معبر عمومي (پياده رو)

٢-٥- شيب حداكثر ١٥%

٣-٥- رعايت ارتفاع حداقل ١٩٥ سانتيمتر از روى رمپ تا زير سقف بالاى رمپ.

٤-٥- حداقل قطر در چرخش ١٨٠ درجه ١٢ متر رعايت گردد.

5-5-    حداقل وتر مثلث در زاويه چرخش ٩٠ درجه رمپ ٧ متر رعايت گردد.

٦-٥- در نظر گرفتن دو رمپ با عرض حداقل ٥/٣ متر يا يك رمپ با عرض حداقل ٥ متر براى پاركينگ با ظرفيـتبيش از ٢٤ خودرو بصورت رفت و برگشت ضرورى است.

٧-٥- در نظر گرفتن رمپ به عرض حداقل ٥/٣ متر براى پاركينگ با ظرفيت كمتر از ٢٤ خودرو ضرورى است.

٨-٥- در نظر گرفتن راه دسترسي دستگاه پله و رمپ براى پاركينگ ها در طبقات فوقاني و زيرزمين به كـد همكـفتراز خروجي ضرورى است.

٩-٥- تأمين راه دسترسي خودرو صرفاً توسط جك آسانسور و در نظر نگرفتن رمپ غير مجاز (بجز پاركينگهـائي كـهتمام طبقات كاربرى پاركينگ دارد و در اين مورد رمپ بصورت ترجيحاً مطرح است).

١٠-٥- دور بندى ايستگاه مشترك دستگاه پلكان وآسانسور در پاركينگ ساختمان ها و نصب در دودبند خـود بـستهشو.

٦-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسيسات

١-٦- طراحي موتورخانه تأسيسات خارج از زيربنا و در صورت عدم امكان، مجاور يك جبهه به فضاى آزاد بـا پنجـرهبه فضاى آزاد در نظر گرفته شود.

٢-٦- موتورخانه تأسيسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگيرد. و در صورت عدم امكـان،ديوار مشترك بين آنها مقاوم حريق باشد.

٣-٦- داكت مستقل براى لوله هاى تأسيسات، كابلهاى برق و دود كشها در نظر گرفته شود.

7-ضوابط مربوط به سيستم اعلام كننده حريق

١-٧- براى ساختمان ها كه نياز به راه دسترسي يا پله اضطرارى داشته باشـند وسـاختمان هـاى صـنعتي، انبـار هـا،ادارى، عمومي سينماها، سالنهاى اجتماعات مراقبتي، درماني، اقامتي عمومي، مجتمع هاى تجارى و اماكن پرمخـاطرهضرورى است.

٢-٧- طراحي بر اساس استاندارد جهاني از قبيل ٥٨٣٩BS يا ٥٤EN اقدام شود.

٣-٧- تأييد طرح قبل از اجراء توسط سازمان آتش نشاني ضرورى است.

8-ضوابط مربوط به نماى سنگ و شيشه

ضوابط مربوط به نماى سنگ و شيشه بايد طبق بند ب- ٢ اقدام شود.

9- ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانى و نظريات كارشناسى

١-٩-با توجه به موقعيت، كاربرى، شرايط ساختمان ها ضرورى است هر يـك از سـاختمان هـا مـستقل جهـت اخـذنظريات كارشناسي و تشكيل پرونده و حفظ سوابق براى مواقع اضطرارى و بررسي علل حريق و حادثه از سازمان آتشنشاني استعلام گردد.

٢-٩- همواره نظريات كارشناسي سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد.

ب) دستور العمل ايمنى سازمان در مرحله اجراء (بازديد، كنترل ونظارت)

١-دستور العمل مربوط به ايمنى از مرحله خاك بردارى و شورع تا پايانكار

١-١- بر اساس مبحث ١٢ مقررات ملي ساختمان ايران اقدام شود.

2-   دستورالعمل مربوط به نماى سنگ وشيشه

١-٢- شيشه از نوع سكوريت باشد.

2-2-    از پشت نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هرطبقه از كف تمام شـده اجـراى جانپنـاه بـا مـصالحساختماني به ارتفاع حداقل ٨٠ سانتيمتر ضرورى است.

٣-٢- ضخامت شيشه متناسب با ابعاد شيشه در نظر گرفته شده و براى فرم شيشه هر شش متر ارتفاع يك ژوئن دوسانتي اجراء گردد.

٤-٢- هر سه متر ارتفاع سنگ روى نيشي قرار گيرد و اسكوپ كامل شود.

٥-٢- فرم شيشه محكم و فيكس اجراء گردد.

٦-٢- سنگ هاى روى درپوش ها كاملاً رولپلاك گردند.

٧-٢- در محل تقاطع ديوارهاى جداكننده با فرم نماى شيشه به منظور ممانعت گسترش حريق از دو فـضاى مجـاوربه يكديگر از پشت نماى شيشه به عرض حداقل يك متر با مصالح ساختمان مقاوم حريق احداث گردد.

٨-٢- فضاهاى جدا از يكديگر واقع در پشت نماى شيشه، نسبت به يكديگر با مصالح ساختماني غيـر قابـل اشـتعالكاملاً جداسازى شوند.

٣-دستور العمل مربوط به برق و روشنائى اضطرارى ساختمان

١-٣- سيستم برق بر اساس مبحث ١٣ مقررات ملي ساختمان ايران رعايت گردد.

2-3-    تابلوى برق مجاور در اصلي داخل واحد در نظر گرفته شود.

٣-٣- تابلو برق حداقل مجهز به فيوز مينياتورى مستقل براى سرويس بهداشتي (حمام و توالت)-     آشپزخانه- سالن – اطاق خواب ها- كولر…. باشد.

٤-٣- هر يك از تابلوهاى برق به كليد قطع برق در صورت نشت جريان (FI) مجهز گردد.

٥-٣- كابلها ولوله هاى سيستم برق از داكت هاى مستقل يا داخل ديوار عبور نمايند.

٦-٣- در نظر گرفتن سيستم ارتينگ و صاعقه گير.

٧-٣- در  نظر گرفتن روشنائي ١٢ ولت تغذيه از باترى با شارژ و رله اتوماتيك براى دستگاه پلـه و مـسير اضـطرارى،كابين آسانسور، زيرزمين هاى فاقد نور طبيعي، سالن اجتماعات، موتورخانه، مجتمع ها، واحدهاى تجارى، مجتمع هاىتجارى، بيمارستان ها، كتابخانه ها و موزه ها و هتل ها….

٨-٣- سيستم برق اماكن مرطوب از قبيل استخر و محوطه مربوط از كف تمام شده تا ارتفـاع ٢/٢ متـر بـصورت ١٢ ولت و عدم بهره بردارى از ٢٢٠ ولت و از ارتفاع بالاى ٢/٢ متر در صورت بهره بردارى از ٢٢٠ ولـت از نـوع حفاظـتشده در نظر گرفته شود.

٤-دستور العمل مربوط به آسانسور

١-٤- رعايت كليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.

٢-٤- عدم عبور هر گونه لوله هاى تأسيسات آب سرد، گرم، دودكش ها، لوله هاى گاز و كابل هـاى بـرق از داخـلچاه آسانسور. (بجز تجهيزات آسانسور)

٣-٤- نصب قفل سويچي روى دريچه زير كف موتورخانه و در اتاق موتور خانه آسانسور.

٤-٤- نصب مشبك فلزى با خانه هائي به ابعاد ٢×٢ سانتيمتر روى پنجره و روزنه هاى اتاق موتورخانه آسانسور. ٥-٤- كابين آسانسور به در، آيفون ثابت روى بدنه بدون گوشي متحرك، زنگ خطر، تهويه، روشنايي ١٢ ولت تغذيهاز باترى با شارژو رله اتوماتيك مجهز گردد.

٦-٤- در نظر گرفتن تجهيزات كامل ايمني آسانسور (از قبيل گاورنر، پاراشوت، ميكروسوئيچ هاى كنترل كننده).

٧-٤- ديوارهاى جانبي چاه آسانسور خود ايستا و مقاوم حريق بدون هيچگونه روزنه اجرا گردد.

٨-٤- در نظر گرفتن چاه ارت و اتصال اسكلت فلزى چاه، كابين، قاب وزنه، تجهيزات موتورخانه و كليه قسمت ها بهسيستم ارتينگ با مقاومت حداكثر ٥ اهم.

٩-٤- اخذ تأييد از شركت بازرسي و كيفيت و استاندارد ايران.

١٠-٤- نصب تابلو هشدار دهنده داخل كابين با مشخصات ذيل:

ابعاد٣٠×٢٠ سانت – زمينه آبي رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض يك سانت در پيرامون تابلو- نوشـته مـتن بـه رنـگسفيد.

متن تابلو: در زمان حريق به هيچ عنوان از آسانسور استفاده نگردد.

٥-دستورالعمل مربوط به سيستم گرمايش ساختمان

١-٥- كليه ساختمان هاى تجارى و فروشگاه ها از سيتم حرارت مركزى يا پك ايچ استفاده نمايند (استفاده از بخارى با شعله رو باز مجاز نيست).

٢-٥-سيستم گازكشي ساختمان مورد تأييد اداره گاز قرار گيرد.

٣-٥- براى هريك از انشعابات گاز بجز روشنائي ها در نظر گرفتن دودكش بطور مستقل و امتداد آن تا ارتفاع ٨٠ سانتيمتر بالاتر از پشت بام و نصب كلاهك مناسب ضرورى است.

٤-٥- شومينه ها و دستگاه هاى گازسوز (كليه مشعل ها) به شير كنترل ترموكوپل مجهز گردند.

٥-٥-آشپزخانه رستوران ها حتي المقدور زير فضاى آزاد مستقر گرددو در صورت استقرار زير احداث بنـا در مجـاورتفضاى آزاد قرار گيرد و بالاى آشپزخانه سالن اجتماعات وجود نداشته باشد.

٦-دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسيسات

1- ٦-در نظر گرفتن در فلزى و آستانه زير در براى موتورخانه.

2- ٦-در نظر گفتن تهويه به تناسب حجم موتورخانه.

3- ٦-كليه ديگ هاى تحت فشار داراى سوپاپ اطمينان باشند.

4- ٦-سيم كشي هاى برق بصورت توكار يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند.

5- ٦-روشنائي ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند.

٦-٦- موتورخانه تأسيسات به تجهيزات ايمني و آتش نشاني زير نظر كارشناس مجهز گردند.

٧-٦- مجهز به كف شوى باشد.

٨-٦- حداقل ٣/١ فضاى موتورخانه بصورت فضاى پرت منظور شود.

٧-دستورالعمل مربوط به جانپناه، داكت و نورگير و بازشوها

١-٧- احداث جانپناه با ارتفاع حداقل ٨٠ سانتيمتر از كف تمام شده اطراف پشت بـام، تـراس، بـالكن، دسـتگاه پلـه،اطراف داكت هاى واقع در پشت بام، پرتگاه ها و پشت بام ساختمان هاى ٦ طبقه بـه بـالا موزايـك فـرش شـود و از آسفالت و ايزوگام استفاده نشود.

٢-٧-استفاده از شيشه يا اشياء برنده جهت حفاظ جانپناه مجاز نمي باشـد و در صـورت اسـتفاده از نـرده، حفـاظ هـابصورت عمودى و با فاصله حداكثر ١٠ سانتيمتر از يكديگر باشد.

٣-٧- نصب كوپل طلق دار روى نورگيرهاى پشت بام و در صورتيكه از شيشه در قسمت نورگيرها و داكت هـا روىپشت بام استفاده شده است، ضرورى است مشبك فلزى با خانه هائي به ابعاد حداكثر ٢×٢ سانت بـا قـاب مقـاوم زيـرشيشه ها نصب گردد.

٤-٧- ديوارهاى جانبي داكت ها مقاوم حريق و بدون درز اجرا گردد.

٥-٧- پنجره داكت هاى نورگير: از خط الرأس تلاقي دو ديوار جانبي با فاصله حداقل يك متر، فاصله دوپنجره مجاورحداقل يك متر، زير پنجره ها با ارتفاع حداقل ٥/١ متر از كف تمام شده، شيشه ها دوجـداره و شيـشه داخلـي از نـوعسكوريت ٦ ميليمترى، پنجره آشپزخانه ثابت، حداقل مساحت نورگيرى براى ساختمان هاى تك واحدى ٤ متر مربـ ع و براى          ساختمان هاى چند واحدى ٧ متر مربع با در نظر گرفتن فرمول:

 S = N × ٠٣ R × ٠٢ K

S = مساحت، N = تعداد طبقات، R = پنجره غير از آشپزخانه، K = تعداد پنجره آشپزخانه

٦-٧- در صورت استفاده از شيشه جهت رفع مشرفيت، شيشه ها بصورت فيكس باشـد در قـاب فلـزى بـا دوربنـدىكامل و نوار دور شيشه نصب شوند و در صورت استفاده از شيشه سكوريت بطور اصـولي وبـا اسـتحكام لازم در محـلخود مستقر گردد.

٧-٧- عدم استفاده از شيشه در قسمت كتيبه بالاى درب اصلي ورودى به واحدها.

8-دستور العمل مربوط به سيستم لوله كشى آب آتش نشانى ساختمان ها

١-٨- ساختمان هاى به ارتفاع حداكثر سه طبقه روى پيلوت و يك واحد در هر طبقه و زير بنا در هر طبقـه حـداكثر

١٤٠ متر مربع نياز به لوله كشي آب آتش نشاني ندارد.

٢-٨- ساختمان ها با مشخصات بند ١-٨  و دو واحد در هر طبقه طبق ارائه طريق بند ٣- ٨ اقدام شود.

٣-٨- ساخ تمان هاى مسكوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روى پيلوت و زير بنا، از ١٤٠ متر مربع تـا ٢٣٠ متـر مربـعنياز به اجراى سيستم كشي آب آتش نشاني با لوله به قطر ٥/١ اينچ و نصب جعبهF  به صـورت يـك طبقـه در ميـانشروع از همكف مي باشد.

٤-٨- ساختمان هاى مسكوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روى پيلوت با زير بناى بيش از ٢٣٠ متر مربع بـا لولـه بـه

قطر ١

الي ٢ اينچ و نصب جعبه F در كليه طبقات با نظر كارشناسان آتش نشاني.

٥-٨- ساختمان هاى با ارتفاع بيش از ٥ طبقه روى پيلوت با هر مقدار زير بنا و نصب جعبه  Fدر تمام طبقات با نظر كارشناس آتش نشاني لازم مي باشد.

(قطر لوله اصلي آب آتش نشاني توسط كارشناس آتش نشاني مشخص مي گردد.)

٦-٨- متعلقات جعبهF براي بندهاي (٢ـ٨) الي (٥ـ٨) والـو و كوپلينـگ ١ ايـنچ و ه وزريـل

(تصوير رنگي شماره ٤) با لوله

لاستيكي فشار قوى و سرنازل شيردار سه حالته مي باشد.

 ٧-٨- سيستم لوله كشي آب آتش نشاني سالن هـاى اجتماعـات، انبارهـا، واحـدهاى تجـارى و صـنعتي زيـر نظـركارشناسان آتش نشاني انجام شود نصب جعبهF  جنب در وخارج از ساخت با متعلقات لوله نوارى و داخل سالن هـا بـامتعلقات لوله لاستيكي فشار قوى و هوزريل صورت گيرد، حداكثر فاصله جعبهF از يكديگر سي متر. (نصب      جعبهF بـامتعلقات لوله نوارى، داخل سالن بر حسب نظر كارشناسي آتش نشاني)

٨-٨- امتداد لوله اصلي آب آتش نشاني از پشت بام تا پائين ترين ارتفاع ساختمان (كد روى فوندانسيون) و اتصال آن به آب شهر و منبع ذخيره هوائي آب آتش نشاني مستقر در پشت بام ضرورى است سايز لولـه اصـلي و ظرفيـت منبـعطبق نظر كارشناس آتش نشاني و دبي خروجي براى مدت ١٠ دقيقه تا زمان رسيدن نيروى عملياتي آتـش نـشاني درنظر گرفته              مي شود و در نظر گرفتن پمپ با رلة اتوماتيك جهت تأمين حداقل ٣ آتمسفر فشار بـراى هـريك از سر نازل ها.

٩-٨- انبارها، واحد هاى صنعتي، توليدى ضرورى است مجهز به استخر آب با ظرفيـت متناسـب بـا محـل و چـاه وسيستم پمپاژ با رلة اتوماتيك باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق اضطرارى جهت مواقع ضرورى و قطع برق (زير نظـركارشناس  آتش نشاني).

١٠-٨- هيدرانت آتش نشاني (شير ايستاده آتش نشاني) براى مجتمع هاى مسكوني، تجـارى، صـنعتي و ادارى زيـرنظر كارشناس آتش نشاني مشخص مي گردد.

١١-٨- سيستم آب افشان اتوماتيك و دستي (سيستم اسپرينكلر ) زير نظر كارشناسـان آتـش نـشاني مـشخص مـيگردد.

١٢-٨- سيستم لوله كشي آب آتش نشاني بصورت خشك زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص مي گردد.

٩دستور العمل مربوط به خاموش كننده دستى و چرخ دار آتش نشانى

١-٩- نصب خاموش كننده ٦ كيلويي دى اكسيد كربن (٢CO ) مجاور تابلو اصلي برق ضرورى است.

٢-٩- نصب خاموش كننده پودر وگاز درجه دار جنب در موتورخانه و انبارى ها و داخل هـر واحـد تجـارى ضـرورى است.

٣-٩- سيستم اطفاء حريق اتوماتيك زير نظر كارشناسان آتش نشاني مشخص گردد.

٤-٩- تعداد و نوع خاموش كننده هاى دستي و چرخ دار توسط كارشناسان آتش نشاني در مرحله پايان كار مـشخصگردد.

١٠- دستورالعمل مربوط به نازك كارى و دكوراسيون داخلى ساختمان ها

١-١٠- عد م استفاده از مواد قابل اشتعال (از قبيل موكت) داخل راهروها و دستگاه پله اضطرارى و يا ايـستگاه هـاىورودى واحدها و سقف.

٢-١٠- عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دكوراسيون و نازك كارى سالن هاى اجتماعات، سينماها و راه هـاىدسترسي اضطرارى در كليه ساختمان ها.

١١-دستورالعمل مربوط به سيستم اعلام حريق

١-١١- هر يك از ساختمان ها كه نياز به راه دسترسي اضطرارى يا پلـه اضـطرارى داشـته باشـند، سـاختمان هـاىصنعتي، انبارها، عمومي، ادارى سينماها و سالن هاى اجتماعات، مراقبتي، درماني، اقامتي عمومي، مجتمع هاى تجارىو اماكن پر مخاطره.

٢-١١- قبل از اجراء ضرورى است طرح سيستم اعلام حريق به تأييد سازمان آتش نشاني برسد.

٣-١١- نصب تابلو هشدار دهنده در محدوده ورودى اصلي ساختمان در معرض ديد با مشخصات ذيل:

–   ابعاد ٣٠×٤٠ سانت زمينه آبي و نوار شبرنگ سبز به عرض يك سانت در پيرامون تابلو

–   نوشته متن به رنگ سفيد

–   متن تابلو: به محض شنيدن آژير عمومي اعلام حريق در اسرع وقت با حفظ خونسردى محل واحد خـود را تـركنموده و از مسير دستگاه پله از ساختمان خارج گرديد.

12- دستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطرارى

١-١٢- ديوارهاى مسير دسترسي اضطرارى و دستگاه پله اضطرارى خود ايستا بـدون هيچگونـه منفـذ باشـد (بجـزپنجره هاى مشرف به فضاى آزاد) و به در دودبند خود بسته شو مجهز گردد و نـصب كوپـل طلـق دار همـراه بـا فـن

مناسب در سقف دستگاه پلكان و جانپناه دستگاه پلكان مشرف به نورگير بـه ارتفـاع حـداقل ٥/١ متـر اجـراء و نـصبروشنائي اضطرارى ١٢ ولت تغذيه از باترى با شارژ و رلة اتوماتيك.

٢-١٢- نصب علائم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسير خروج در ارتفاع حداكثر ٨/١ متر از كـف تمـامشده با مشخصات ذيل:

بصورت نوردار با روشنائي ١٢ ولت تغذيه از باترى با شارژر و رلة اتوماتيك يا شبرنگ متناسب با مسير خروج.

13- دستور العمل مربوط به استخر و محوطه استخر

١-١٣- موتورخانه و مشعل ها خارج از محوطه استخر مستقر گردند.

٢-١٣- سيستم برق تا ارتفاع ٢/٢ متر بصورت ١٢ ولت و عدم بهره بردارى از ٢٢٠ ولت و از ارتفاع بـالاى ٢/٢ متـردر صورت استفاده از ٢٢٠ ولت از نوع حفاظت شده و مجهز به كليد ١F مستقل باشد.

٣-١٣- در نظر گرفتن روشنائي اضطرارى ١٢ ولت تغذيه از باترى با شارژر و رلة اتوماتيك

٤-١٣- جداسازى محوطه استخر بوسيله در قفل دار سوئيچي از ديگر قسمت هاى ساختمان ضرورى مي باشد.

٥-١٣- در بالا و اطراف سكوى شيرجه (دايو) تا فاصله حداقل به ٣ متر عدم بهره بردارى از برق ٢٢٠ ولت و از ولتاژ حداكثر ١٢ ولت بهره بردارى شود.

٦-١٣- كليه شيشه هاى مشرف به استخر و رختكن از نوع سكوريت انتخاب گردد.

٧-١٣-كف سازى محوطه استخر لغزنده نباشد.

٨-١٣- سيستم گرمايشي بصورت حرارت مركزى تغذيه گردد.

١٤- دستور العمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشانى و نظريات كارشناسى

١-١٤- با توجه به موقعيت، نوع كاربرى و شرايط ساختمان ها ضرورى است براى هـر يـك از سـاختمان هـا بطـورمستقل از سازمان آتش نشاني استعلام گردد. جهت اخذ نظريات كارشناسي و ارائه طريق، تشكيل پرونده، حفظ سوابق براى مواقع بروز آتش سوزى و حادثه و راهنمائي نيروهاى عملياتي بر اساس آن توسط ستاد فرماندهي، بررسـي علـلحريق و حادثه.

٢-١٤- همواره نظريات كارشناس سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Door Systems
  • تهران
  • خیابان فرجام
  • بین حیدرخانی و آیت
  • پ 621 - طبقه دوم