نوشته‌ها

فیلم تست بارگذاری دینامیکی نرده شیشه ای

در این فیلم تست مقاومت شیشه های نرده شیشه ای در برابر بار دینامیکی نمایش داده شده است. منبع:Logli Massimo
Door Systems