نوشته‌ها

در این فیلم تست مقاومت شیشه های نرده شیشه ای در برابر بار دینامیکی نمایش داده شده است.

منبع:Logli Massimo

Door Systems